Szkoła z oddziałami specjalnymi. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Specjalne potrzeby edukacyjne są pojęciem bardzo złożonym, ale też bardzo ważny. Dzięki nim można lepiej zrozumieć problemy dziecka w szkole i poza nią. Pomaga to odpowiednio zaplanować proces nauczania i dobór odpowiednich metod. Obecnie w szkołach coraz więcej dzieci to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z tego też powodu warto wiedzieć, czym są specjalne potrzeby edukacyjne i jakich dzieci dotyczą. Pomoże to w lepszym zrozumieniu ich codziennych problemów, a także efektywnym wsparciu.

Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?

Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne (w skrócie SPE) odnosi się do tej grupy uczniów, które z bardzo różnych przyczyn nie są w stanie sprostać wymaganiom programu edukacyjnego, który powszechnie obowiązuje w szkołach.

Specjalne potrzeby edukacyjne wynikać mogą z różnych przyczyn. Wśród nich można wymienić niepełnosprawność dziecka, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, chorobę przewlekłą, sytuacje traumatyczne lub kryzysowe. Warto podkreślić też, że uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych są nie tylko uczniowie mający problemy z nauką. To także uczniowie zdolni. W tym przypadku potrzeba objęcia opieką wynikać może m.in. z problemów w relacji z rówieśnikami, problemami emocjonalnymi itp.

Jak pracować z uczniem ze SPE?

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest odpowiednie rozpoznanie, a także zaspokojenie indywidualnych potrzeb ucznia. Dotyczy to zarówno potrzeb rozwojowych, jak i edukacyjnych, a dodatkowo jego możliwości psychofizycznych. Nauczyciel powinien też określić mocne strony dziecka, jego zainteresowania, predyspozycje oraz uzdolnienia. Bardzo ważne jest również odpowiednie rozpoznanie tego, co jest przyczyną niepowodzeń edukacyjnych.

Kiedy mówimy o tym, jak skutecznie pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, musimy pamiętać, że bardzo ważna jest ścisła współpraca uczniów z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Tylko w ten sposób można dobrze rozpoznać problemy i niepowodzenia ucznia, a tym samym zaproponować skuteczne rozwiązania. Edukacja musi być dostosowana do potrzeb uczniów ze SPE.

Nauczyciele, którzy zapoznają się z orzeczeniem lub opinią wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, powinni stosować się do pełnych zaleceń tam zawartych. Dotyczy to np. wydłużenia czasu pracy. Inne sposoby to np. zastosowanie specjalnych środków dydaktycznych, wybór takich środków komunikacji z uczniem, które będę dla niego najlepsze.

Każdemu, kto chce mieć pewność, że jego dziecko objęte będzie w szkole fachową opieką oraz uzyska konieczną pomoc, polecamy niepubliczną szkołę podstawową z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi Otwarte Okno w Tychach: http://www.otwarteokno.edu.pl/strony/16/szkola/